Historical Institutionalism and the European Union's post-Cold War Foreign Policy Development

Marek Neuman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)72-86
  Aantal pagina's15
  TijdschriftJournal of International Analytics
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit