HOAX: A hyperparameter optimisation algorithm explorer for neural networks

Albert Thie, Maximilian F.S.J. Menger, Shirin Faraji*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Zoekresultaten