Hodgkin's disease with lymphocytic predominance, nodular type (nodular paragranuloma) and progressively transformed germinal centres—a cytohistological study

S. Poppema*, E. Kaiserling, K. Lennert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

102 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)295-308
Aantal pagina's14
TijdschriftHistopathology
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit