Hoe preventiever, hoe liever!

F. Kleeman

Onderzoeksoutput: ChapterAcademic

889 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aanleiding tot het doen van onderzoek is dat van hulpverleners uit de Gemeente Coevorden signalen kwamen van een mogelijk toenemend aantal probleemkinderen. De opdracht tot het uitvoeren van onderzoek komt van Gemeente Coevorden. Het onderzoek is verricht in samenwerking met Icare en GGD Drenthe. Doelstellingen zijn: Het vaststellen van de prevalentie van probleemgedrag (het probleem te objectiveren en in kaart te brengen) Het analyseren van samenhangende factoren Het tijdig signaleren van problemen met als doel preventieve maatregelen in de ontwikkeling van deze kinderen te kunnen aanbieden Bevorderen van samenwerking tussen hulpverleners; waaronder het onderling afstemmen van diagnostiek en aanbieding van zorg op effectieve wijze (Beleidsnotitie Gemeente Coevorden, 2003) De onderzoekspopulatie omvat het gehele cohort kinderen, geboren tussen 1 oktober 1996 en 1 oktober 1997. Het gaat dan om kinderen in de leeftijd van 6/7 jaar (n=172). De gegevens zijn op twee manieren verzameld. Enerzijds via dossier-onderzoek. Gegevens van de kinderen zijn geëxtraheerd uit het Consultatie-bureaudossier en het dossier Jeugdarts. Centraal in het volgen van de ontwikkeling van het kind, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, staat het zogenaamde Van Wiechen-onderzoek. Daarnaast zijn uit het dossier van het kind gegevens verzameld over het gezin en medische gegevens rond zwangerschap van de moeder en geboorte. Psychosociale problematiek is bij beide dossiers in kaart gebracht aan de hand van de LPOP (Lijst Psychosociale- en OpvoedingsProblematiek). Het Jeugdartsdossier bevat verder de LSPPK vragenlijst: de Landelijke Signalering Psychosociale Problematiek Kleuters (LSPPK). Anderzijds zijn gegevens verzameld door middel van vragen-lijsten (via de leerkracht). De Sterke Kanten en Moeilijkheden Vragenlijst (SDQ) meet op vijf domeinen of en in welke mate een kind probleemgedrag vertoont. Een tweede vragenlijst is de Vragenlijst GezinsFunctioneren (VGF). Deze lijst meet het gezinsfunctioneren: er zujn 2 subschalen gebruikt: opvoedingsvaardigheden en basiszorg. Tot slot zijn er gegevens verzameld over gezinskenmerken en leerresultaten van het kind. De gegevens zijn aangevuld door diverse hulpverlenings-instanties. Alle gegevens zijn door middel van een sleutel anoniem verwerkt.
Originele taal-2Dutch
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2005

Citeer dit