Holistyske oanpak fan meartalich basis- en fuortsetûnderwiis

Mirjam Günther -van der Meij, Joana Duarte, Korné Jellema

  OnderzoeksoutputAcademic

  Vertaalde titel van de bijdrageHolistic approach for multilingual primary and secondary education
  Originele taal-2Frisian
  TitelRispje en Siedzje
  SubtitelWat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010–2018
  UitgeverijNHL Stenden Hogeschool
  Hoofdstuk4
  Pagina's35-43
  Aantal pagina's9
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit