Homo Oeconomicus und Psychologicus zwischen Fisch und Gold

W. Jager, M.A Janssen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14 - 17
Aantal pagina's4
TijdschriftÖkologische Wirtschaften
Volume2
StatusPublished - 2001

Citeer dit