Housing Related Fees and Real Estate Tax Rates in Cities in the Netherlands

Paul J. M. Van Steen*, Piet H. Pellenbarg, Peter D. Groote

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)502-504
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume107
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep.-2016

Citeer dit