How biotic and abiotic effects colour flowers in a land Down Under

Anne C M Verloop, Adrian G Dyer, Casper J van der Kooi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1701-1703
Aantal pagina's3
TijdschriftNew Phytologist
Volume228
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum29-aug-2020
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit