How dairy farmers manage the interactions between organic fertilizers and earthworm ecotypes and their predators

Jeroen Onrust*, Theunis Piersma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Zoekresultaten