How does a researcher choose the best rodent model for their Alzheimer's disease drug discovery study?

Debby Van Dam*, Peter Paul De Deyn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
66 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert Opinion on Drug Discovery
DOI's
StatusPublished - 8-okt.-2019

Citeer dit