How Should the Precautionary Principle Apply to Pregnant Women in Clinical Research?

Indira S.E. van der Zande, Rieke van der Graaf*, Martijin A. Oudijk, Johannes J.M. van Delden

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How Should the Precautionary Principle Apply to Pregnant Women in Clinical Research?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases