How Social Objects (Fail to) Function

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)483-499
Aantal pagina's17
TijdschriftJournal of Social Philosophy
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2020

Citeer dit