How superdiffusion gets arrested: Ecological encounters explain shift from Lévy to Brownian movement

Monique de Jager*, Frederic Bartumeus, Andrea Kölzsch, Franz J. Weissing, Geerten M. Hengeveld, Bart A. Nolet, Peter M.J. Herman, Johan van de Koppel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
353 Downloads (Pure)

Zoekresultaten