How the Eurozone crisis reshaped national economic policy space: the Netherlands 2006-2012

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)273-297
TijdschriftActa Politica
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit