How to Calculate the Risk of Shortage and Surplus of Pediatric Workforce?

Jochen Ehrich*, Jana Fruth, Danielle Jansen, Andreas Gerber-Grote, Massimo Pettoello-Mantovani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)286-287.e2
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Pediatrics
Volume199
DOI's
StatusPublished - aug-2018

Citeer dit