How Typical Is the Spectrum of COVID-19 in Nursing Home Residents?

Sarah I M Janus, Angelique A M Schepel, Sytse U Zuidema, Esther C de Haas*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)511-513.e3
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of the American Medical Directors Association
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum29-dec.-2020
DOI's
StatusPublished - mrt.-2021

Citeer dit