Human Amniotic Fluid-Derived Mesenchymal Cells from Fetuses with a Neural Tube Defect Do Not Deposit Collagen Type I Protein After TGF-beta 1 Stimulation In Vitro

Nynke A. Hosper*, Ruud A. Bank, Paul P. van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
374 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)555-562
Aantal pagina's8
TijdschriftStem cells and development
Volume23
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2014

Citeer dit