Hydrogen bonding of cyclopentadithiophenones and fluorenone in trifluoroacetic acid. A study of the electronic absorption, 1H, and 13C nuclear magnetic resonance spectra

Peter B. Koster*, Jan Runsink, Mathijs J. Janssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)393-397
  Aantal pagina's5
  TijdschriftJournal of the Chemical Society-Perkin Transactions 2
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit