Hyperacusis Een onderzoek naar het psychisch, fysiek en sociaal functioneren en de globale kwaliteit van leven van mensen die te veel horen

G. Kok

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

3236 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting Hyperacusis is een overgevoeligheid voor geluid waarbij mensen last en soms pijn ondervinden wanneer ze blootgesteld worden aan geluid. Het gaat hierbij om ‘normale’ geluiden zoals het rammelen van bestek, verkeersgeluiden of het geluid van menselijke stemmen. De oorzaak van deze aandoening in nog onbekend. Hyperacusis komt vaak samen voor met andere aandoeningen zoals tinnitus (oorsuizen) en gehoorverlies. Omdat geluiden overal zijn zal deze aandoening waarschijnlijk veel impact hebben op het leven en functioneren van mensen. In dit onderzoek is daarom gekeken wat de precieze impact van hyperacusis is op het psychisch, fysiek en sociaal functioneren en de globale kwaliteit van leven. De globale kwaliteit van leven is de subjectieve manier waarop mensen hun leven waarderen en kan gemeten worden aan de hand van een rapportcijfer. Uit eerdere onderzoeken kwamen gevolgen als vermoeidheid, slaapproblemen, angstige en depressieve gevoelens en verminderde sociale activiteiten naar voren. In dit onderzoek is nagegaan in welke mate deze gevolgen zich voordoen in de onderzoeksgroep. Verder is gekeken hoe deze gevolgen van hyperacusis in relatie staan tot de hinder die mensen ondervinden van hyperacusis en de manier waarop mensen hun globale kwaliteit van leven waarderen. Om deze relatie verder uit te diepen is ook gekeken naar de invloed van de intermediërende variabelen neuroticisme, waargenomen controle en acceptatie. In het onderzoek is gebruik gemaakt van standaardvragenlijsten die al vaak gebruikt zijn bij soortgelijk onderzoek en betrouwbaar en valide zijn gebleken. Met behulp van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS, contactpersoon mevr. Wijke van der Kooi) is er een onderzoeksgroep gevormd van 192 zelfgemelde hyperacusispatiënten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de onderzochte groep hun globale kwaliteit van leven gemiddeld met een 5.7 beoordeelt. Vergeleken met de Nederlandse bevolking die gemiddeld een 7.5 scoort is dit een erg laag cijfer. Verder bleken depressieve en angstige gevoelens vaak voor te komen, gemiddelden zaten rond het cut-off punt (8.0) dat een indicatie geeft voor het bestaan van een klinische depressie of angst (scores respectievelijk: 7.1 en 7.0). 74.5 % van de mensen gaf aan last te hebben van vermoeidheid en 47.9% van de mensen vermeldde slaapproblemen. Ongeveer de helft van de onderzoeksgroep is gestopt met werken door hun hyperacusis (48.7%) en tot slot valt het gemiddelde van de proefpersonen in de categorie ‘matig eenzaam’. De impact van hyperacusis bleek op alle onderzochte levensgebieden erg hoog te zijn. De relatie tussen de globale kwaliteit van leven en de hinder ondervonden door hyperacusis werd vooral veroorzaakt door de waargenomen controle (bèta=.294, p
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2007

Citeer dit