Hypoglycemia in a Patient With a Big "Big"-IGF-II-Producing Tumor

Gonnie M. Alkemade*, Martijn Bakker, Bart Rikhof, Frank F. A. Ijpma, Robert J. van Ginkel, Philip M. Kluin, Jaap van Doorn, Robin P. F. Dullaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3113-3114
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Volume98
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2013

Citeer dit