Hypothalamic, metabolic and behavioral responses to pharmacological inhibition of CNS melanocortin signaling in rats.

T. Adage, A.J.W. Scheurink, S.F. de Boer, K. de Vries, J.P. Konsman, F Kuipers, R.A.H. Adan, D.G Baskin, M. Schwartz, G. van Dijk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3639 - 3645
Aantal pagina's7
TijdschriftThe Journal of Neuroscience
Volume10
StatusPublished - 2001

Citeer dit