I just ran a thousand analyses: benefits of multiple testing in understanding equivocal evidence on gene-environment interactions

Vera E. Heininga*, Albertine J. Oldehinkel, Rene Veenstra, Esther Nederhof

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
340 Downloads (Pure)

Zoekresultaten