ICD-11 Prolonged Grief Disorder Criteria: Turning Challenges Into Opportunities With Multiverse Analyses

Maarten C. Eisma*, Rita Rosner, Hannah Comtesse

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer752
Aantal pagina's5
TijdschriftFrontiers in Psychiatry
Volume11
DOI's
StatusPublished - 7-aug-2020

Citeer dit