Identification of functional and unfolding motions of cutinase as obtained from molecular dynamics computer simulations

L.D Creveld, A Amadei, R.C. van Schaik, H.A.M. Pepermans, J. de Vlieg, H.J.C. Berendsen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)253 - 264
Aantal pagina's12
TijdschriftProteins-Structure Function and Genetics
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1998

Citeer dit