Identifying Responders and Exploring Mechanisms of Action of the Endobronchial Coil Treatment for Emphysema

Jorine E. Hartman*, Karin Klooster, Sonja W. S. Augustijn, Wouter H. van Geffen, Justin L. Garner, Pallav L. Shah, Nick H. T. Ten Hacken, Dirk-Jan Slebos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Zoekresultaten