Identifying the African wintering grounds of hybrid flycatchers using a multi-isotope (δ2H, δ13C, δ15N) assignment approach

Thor Veen*, Marten B. Hjernquist, Steven L. Van Wilgenburg, Keith A. Hobson, Eelke Folmer, Laura Font, Marcel Klaassen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    17 Citaten (Scopus)
    165 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten