IGL-1 as a preservation solution in intestinal transplantation: a multicenter experience

Emilio Canovai*, Mihai Oltean, Gustaf Herlenius, Levent M. Akyurek, Guido Trentadue, Gerard Dijkstra, Jan W. Haveman, Andreas Pascher, Gert De Hertogh, Diethard Monbaliu, Jacques Pirenne, Laurens J. Ceulemans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)963-965
Aantal pagina's3
TijdschriftTransplant International
Volume33
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit