Immunoglobulin class of antispermatozoal antibodies from infertile men and inhibition of in vitro sperm penetration into cervical mucus

Siemen Jager, Jan Kremer, J Kuiken, T. van Slochteren-Draaisma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-14
Aantal pagina's14
TijdschriftInternational journal of andrology
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1980

Citeer dit