Implementing the Argument Web

Floris Bex*, John Lawrence, Mark Snaith, Chris Reed

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)66-73
Aantal pagina's8
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume56
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2013

Citeer dit