Improving Legal Certainty and Adaptability in the Programmatic Approach

Lorenzo Squintani, Marleen van Rijswick

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)443-470
Aantal pagina's28
TijdschriftJournal of Environmental Law
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit