In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is bezit feit én recht: Enkele grepen uit de geschiedenis van bescherming van bezit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)286-303
TijdschriftPro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2017

Citeer dit