In the Best Interest of the Child: a study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective

Onderzoeksoutput

1842 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Art. 3(1) van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is bepaald dat bij alle besluiten die het leven van kinderen raken, het ‘belang van het kind’ een eerste overweging dient te zijn. In dit onderzoek staat centraal hoe het ‘belang van het kind’ op methodische wijze tot uitdrukking kan worden gebracht ten behoeve van juridische besluitvormingsprocedures. Hiertoe is een instrument, genaamd de Best Interest of the Child - Questionnaire (BIC-Q), ontwikkeld en onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. De onderzoeksgroep bestaat uit asielzoekerskinderen. In een asielprocedure moet besloten worden of een kind zal terugkeren naar het land van herkomst of niet. Uit het onderzoek blijkt dat de omstandigheden waaronder asielzoekerskinderen in Nederland opgroeien een bedreiging voor hun ontwikkeling vormen zolang er geen besluit is genomen over hun verblijfssituatie; het ontbreekt hen aan continuïteit en stabiliteit. Asielzoekerskinderen kampen verder in ernstige mate met internaliserende problematiek (depressie, angsten, psychosomatische klachten, e.d.). Een specifieke risicogroep vormen de kinderen van 12 jaar en ouder. Doordat zij zich vaak na een langdurig verblijf in Nederland aangepast hebben aan de Nederlandse samenleving, vormt terugkeer naar het land van herkomst een bedreiging voor hun identiteitsontwikkeling. Mede op basis van de BIC-Q zijn orthopedagogische rapportages opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe het kind ervoor staat qua ontwikkeling en opvoedingsomstandigheden. Tevens wordt belicht bij welk besluit het ‘belang van het kind’ naar verwachting het meest gediend is. Deze rapportages kunnen door een rechtsvertegenwoordiger ingebracht worden in de asielprocedure. De praktische ervaringen die zijn opgedaan met deze gang van zaken tonen aan dat kinderrechten een rol kunnen spelen in de besluitvorming. Conform het Kinderrechtenverdrag wordt dan ook bepleit voor elk kind in een asielprocedure een orthopedagogische rapportage te maken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kalverboer, Margrite, Supervisor
  • Knorth, Erik, Supervisor
  • Post, Jenny, Supervisor
Datum van toekenning14-mei-2012
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036753432
Elektronische ISBN's9789036754262
StatusPublished - 2012

Citeer dit