In vivo molecular prediction of carbonic anhydrase IX-G250MN expression on immunotherapy outcome in renal cancer

AH Brouwers*, OC Boerman, WJG Oyen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8886-8886
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Cancer Research
Volume11
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusPublished - 15-dec-2005

Citeer dit