INCOMPLETE FUSION IN C-12+GD-160 COLLISIONS

K SIWEKWILCZYNSKA, EHD MARCHIEVANVOORTHUYSEN, J VANPOPTA, RH SIEMSSEN, J WILCZYNSKI

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)150-172
Aantal pagina's23
TijdschriftNuclear Physics A
Volume330
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1979

Citeer dit