INCOMPLETE-FUSION REACTIONS IN THE N-14+TB-159 SYSTEM AND A SUM-RULE MODEL FOR FUSION AND INCOMPLETE-FUSION REACTIONS

J WILCZYNSKI*, K SIWEKWILCZYNSKA, J VANDRIEL, S GONGGRIJP, DCJM HAGEMAN, RVF JANSSENS, J LUKASIAK, RH SIEMSSEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

169 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)606-609
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume45
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1980

Citeer dit