Increased IgA anti-citrullinated protein antibodies in the periodontal inflammatory exudate of healthy individuals compared to rheumatoid arthritis patients

Poerwati Soetji Rahajoe, Menke de Smit*, Gerbrich Schuurmans, Elisabeth Raveling-Eelsing, Nyoman Kertia, Arjan Vissink, Johanna Westra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Zoekresultaten