Individual control over reproduction: An underestimated element in the maintenance of sex?

N.K. Michiels, L.W. Beukeboom, A.J. Pemberton

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
263 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1036-1039
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
Volume12
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1999

Citeer dit