Influence of spinning/hot drawing conditions on the tensile strength of porous high molecular weight polyethylene

J. Smook*, M. Flinterman, A.J. Pennings

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)775-783
  Aantal pagina's9
  TijdschriftPolymer Bulletin
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit