Influence of the third generation pill controversy on prescriptions for oral contraceptives among first time users: population based study

L de Jong-van den Berg*, H Tobi, B Bijker, P van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)254-254
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Medical Journal
Volume326
Nummer van het tijdschrift7383
StatusPublished - 1-feb-2003

Citeer dit