Infrared spectroscopic modeling of molecular processes in biological systems

Chungwen Liang

Onderzoeksoutput

Samenvatting

In gecondenseerde fasen trillen moleculen op verscbillende manieren, zoals door bet buigen en strekken van hun cbemische bindingcn. De trilfrequenties zijn sterk gecorreleerd met de structum ell dynamica van de molcculen, die gewoonlijk bepaaJd worden door de rnoleculaire interacties en de omgeving. In biologische syst.emen speicH llloleculen in waterige oplossing een belangrijke rol in talrijke processen. Om tc begrijpen hoe deze proccssen correlcren met de llloleculaire structuur en dynamica is een methode met zowel ruimtelijke-als tijdsresolutie nodig. Infraroodspectroscopie is ecn van de mcest nuttige en algemene methodes om deze zaken te bestudcren. Door het waarncmen van de interactic tussen licht en materic kUllncn de microscopische cigenschappen van cen systeem worden onderzocht. In gecondenseerde fa.sen absorberen moleculen licht van specifieke frequenties, die afhankelijk
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Jansen, Thomas, Supervisor
  • Knoester, Jasper, Supervisor
Datum van toekenning25-mei-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789088914218
StatusPublished - 2012

Citeer dit