INFRARED STUDY OF CARBON-MONOXIDE COMPLEXES OF HEMOCYANINS - EVIDENCE FOR THE STRUCTURE OF THE CO-BINDING SITE FROM VIBRATIONAL ANALYSIS

H VANDERDEEN, H HOVING

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)169-179
  Aantal pagina's11
  TijdschriftBiophysical Chemistry
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit