Inhibition of fundic strips from guinea-pig stomach: The effect of theophylline on responses to adenosine, ATP and intramural nerve stimulation

Jan D. Huizinga*, Adriaan den Hertog

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)259-265
  Aantal pagina's7
  TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit