Inhibition of Sulfate Conjugation of N-Hydroxy-2-acetylaminofluorene in Isolated Perfused Rat Liver and in the Rat in Vivo by Pentachlorophenol and Low Sulfate

J.H.N. Meerman*, A.B.D. van Doorn, G.J. Mulder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

81 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3772-3779
Aantal pagina's8
TijdschriftCancer Research
Volume40
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1980

Citeer dit