INSITU FORMATION OF SUB-EPITHELIAL GLOMERULAR IMMUNE-COMPLEXES IN PASSIVE SERUM SICKNESS

G FLEUREN*, PJ HOEDEMAEKER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)631-637
Aantal pagina's7
TijdschriftKidney International
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1980

Citeer dit