Instruments for measuring mood disorders

W.A. Nolen, P.M.A.J. Dingemans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)681 - 686
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume46
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2004

Citeer dit