Insurance and Financial Concerns Among Patients Seeking Care for Acute Myocardial Infarction

Jerry van Riezen*, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

236 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)523-523
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American Medical Association
Volume304
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 4-aug-2010

Citeer dit