Intact protein bioanalysis by liquid chromatography - High-resolution mass spectrometry

Peter Bults, Baubek Spanov, Oladapo Olaleye, Nico C. van de Merbel, Rainer Bischoff*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
396 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)155-167
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences
Volume1110-1111
DOI's
StatusPublished - 15-mrt-2019

Citeer dit