INTEGRATION OF THE OPTICAL SECTIONING MICROSCOPE AND HETERODYNE INTERFEROMETER FOR VIBRATION MEASUREMENTS

SM KHANNA*, CJ KOESTER, S.M. van Netten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-49
Aantal pagina's7
TijdschriftActa oto-Laryngologica
StatusPublished - 1989

Citeer dit