Interactions between macroparasites and microparasites drive infection patterns in free-ranging African buffalo

Anna E. Jolles*, Vanessa O. Ezenwa, Rampal S. Etienne, Wendy C. Turner, Han Olff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

160 Citaten (Scopus)
745 Downloads (Pure)

Zoekresultaten