Interfaces in service modularity: A typology developed in modular health care provision

Carolien de Blok, Bert Meijboom, Katrien Luijkx, Jos Schols, Roger Schroeder

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175-189
TijdschriftJournal of Operations Management
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2014

Citeer dit